Popova Shapka

(1100m — 2501m)

snow report yesterday

16 km away

Nowebcam3r

suggest

4 cm
yesterday
delvis molnigt
klart
klart
Bottenstationen 1100 m
1600m 3400m 3650m
Mavrovo-Zare Lazarevski

(1160m — 1859m)

snow report yesterday

31 km away

Nowebcam3r

suggest

8 cm
yesterday
delvis molnigt
klart
klart
Bottenstationen 1160 m
1500m 3400m 3650m
Brezovica

(1717m — 2499m)

snow report yesterday

37 km away

Nowebcam3r

suggest

1 cm
yesterday
1
5
klart
klart
klart
Bottenstationen 1717 m
1550m 3350m 3650m
Karadjica

(1425m — 2499m)

snow report yesterday

57 km away

Nowebcam3r

suggest

6 cm
yesterday
delvis molnigt
klart
klart
Bottenstationen 1425 m
1700m 3400m 3650m
Krushevo

(1250m — 1407m)

snow report yesterday

69 km away

Nowebcam3r

suggest

4 cm
yesterday
delvis molnigt
klart
klart
Bottenstationen 1250 m
1650m 3400m 3650m